Loading ....
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Walerego Goetla w Zelczynie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szkolna 2
32-051 Zelczyna
tel: (12) 270 60 21
oddział przedszkolny Ochodza - (12) 270 72 53
fax: (12) 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
strona: www.zelczyna.eu

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
 
1)     kompetencje stanowiące:
a)      uchwalanie regulaminu swojej działalności;
b)     coroczne uchwalanie planu pracy;
2)     kompetencje jako zadanie:
a)      wyrażanie opinii o pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny jego pracy;
b)     wyrażanie opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
3)     uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
a)   przedstawianie radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 
szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
-        prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami;
-        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
-        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
-        prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
-        prawo prowadzenia sklepiku uczniowskiego;
-        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
-        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Pokaż informacje o artykule