Loading ....
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Walerego Goetla w Zelczynie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szkolna 2
32-051 Zelczyna
tel: (12) 270 60 21
oddział przedszkolny Ochodza - (12) 270 72 53
fax: (12) 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
strona: www.zelczyna.eu

 

Kompetencje Rady Rodziców:
 
1)     w szkole działa Rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów;
2)     w skład Rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych;
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
3)     w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na
pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
4)     kompetencje stanowiące:
a)      uchwalanie zasad tworzenia rady rodziców;
b)     uchwalanie regulaminu swojej działalności;
c)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki;
d)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
e)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5)     jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki - programy te ustala dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy te obowiązują do czasu uchwalenia ich przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
6)     kompetencje jako zadanie:
a)      wspieranie statutowej działalności placówki;
b)     aktywizowanie rodziców do działań podnoszących jakość placówki;
c)      prowadzenie działań zgodnie z regulaminem Rady Rodziców;
d)     uzgodnienie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju ucznia;
7)     uprawnienia:
a)      występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły lub placówki
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki;
b)     gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Pokaż informacje o artykule