Loading ....
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Walerego Goetla w Zelczynie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szkolna 2
32-051 Zelczyna
tel: (12) 270 60 21
oddział przedszkolny Ochodza - (12) 270 72 53
fax: (12) 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
strona: www.zelczyna.eu
Strona główna => Organy szkoły => Dyrektor

 

Dyrektor Szkoły
 
Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, w szczególności :
a)      tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                          
i opiekuńczych szkoły;
b)     Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania.
c)      kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
i   stosunków pracowniczych;
d)     wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom        
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
e)      współdziałanie z organem prowadzącym placówkę, realizowanie jego zaleceń             
i wniosków;
f)      organizowanie zebrań rady pedagogicznej zgodnie z Regulaminem jej działalności
g)      przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy  
                       placówki, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej
                       okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności 
                       dydaktyczno - wychowawczej placówki Radzie Rodziców;
h)     ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
i)        przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów
                       innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
j)       przedkładanie Radzie Pedagogicznej do uchwalenia wyników klasyfikacji 
i promocji uczniów;
k)      opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;                                                                                                                                                
l)        wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
m)   współpraca z Samorządem Uczniowskim;
n)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
                      przepisach (Rozporządzenie MEN dotyczące nadzoru pedagogicznego), w tym
                      systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
                      prowadzenie dokumentacji hospitacji;
o)     podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do placówki,
                      przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
p)     organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
q)     zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
r)       dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, problemowo –zadaniowe; pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany na wniosek zespołu przez dyrektora;
s)      realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad
                       nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;
t)       załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły;
u)     określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
v)      współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności :
-        ustalanie regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły;
-        ustalanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
w)    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
                      zgodnie z ustalonym regulaminem;
x)      zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
y)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego
w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły;
z)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą placówki;
aa) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
bb) współdziałanie z organem prowadzącym placówkę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły;
cc)   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

 

Pokaż informacje o artykule