Loading ....
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Walerego Goetla w Zelczynie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szkolna 2
32-051 Zelczyna
tel: (12) 270 60 21
oddział przedszkolny Ochodza - (12) 270 72 53
fax: (12) 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
strona: www.zelczyna.eu

Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spzelczyna.info-bip.pl/

Data publikacji strony 2014-05-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2014-05-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 
Wyłączenia:
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Przebinda, e-mail: spzelczyna@wp.pl. Numer telefonu: 12 270-60-21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie ma siedzibę na terenie gminy Skawina w miejscowości Zelczyna przy DK nr 44.

Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejścia, przy jednym z nich znajduje się podjazd dla wózków. Do wejścia głównego dla rodziców, dzieci, personelu i petentów prowadzi: brama wjazdowa, oraz chodnik wzdłuż budynku. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości ok. 130 cm. Droga wewnętrzna prowadzi na tył budynku, gdzie znajdują się drugie drzwi wejściowe gdzie trzeba pokonać 6 stopni schodów, znajduje się tam również  podjazd dla wózków. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości ok. 130 cm. Sale lekcyjne znajdują się na dwóch poziomach: parterze i na  I piętrze gdzie trzeba pokonać 22 stopnie schodów. Szatnia umiejscowiona jest na parterze. Hala sportowa umiejscowiona na parterze posiada dwa dodatkowe wejścia. Jedna toaleta znajdująca się przy hali  jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, natomiast pozostałe toalety znajdujące się w budynku szkoły nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, pochylni, podjazdów. 
Przed terenem szkoły, po przeciwnej stronie ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Pokaż informacje o artykule