Loading ....
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Walerego Goetla w Zelczynie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szkolna 2
32-051 Zelczyna
tel: (12) 270 60 21
oddział przedszkolny Ochodza - (12) 270 72 53
fax: (12) 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
strona: www.zelczyna.eu

 

Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie.
Siedziba:   ul. Szkolna 2 32-051 Zelczyna, Ochodza  ul. Wiślana 56A - Oddział Przedszkolny,
powiat krakowski,
woj. małopolskie.
Organ prowadzący: Gmina Skawina.
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Skawinie.
Obwód szkolny: wieś Zelczyna , Ochodza, Facimiech, Krzęcin - „Działy”
Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji i Nauki w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
Szkoła posiada sztandar i logo.
Uroczystości państwowe i szkolne rozpoczynają się wprowadzeniem sztandaru
i odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły.
Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności
 1. czas pracy szkoły,
 2. ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

Arkusz organizacyjny szkoły zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła posiada
 1. dwie sale edukacji wczesnoszkolnej,
 2. pracownię komputerową (15 stanowisk),
 3. pięć sal przedmiotowych kształcenia na II etapie edukacyjnym,
 4. salę oddziału przedszkolnego w szkole,
 5. oddział przedszkolny w sąsiedniej wiosce – Ochodzy,
 6. halę sportową z zapleczem i szatniami,
 7. plac zabaw,
 8. pomieszczenie biblioteki szkolnej,
 9. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej przy bibliotece szkolnej,
 10. Świetlicę szkolną,
 11. Pokój pedagoga i opieki przedmedycznej,
 12. szatnię szkolną,
 13. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 14. kuchnię z zapleczem

 

Pokaż informacje o artykule